با توجه به نوسانات نرخ ارز قیمت ها تا زمان تثبیت نرخ ارز بصورت تلفنی اعلام حضور می گردد