به منظور بررسی وجود امکان فنی در منطقه مخابراتی شما، ابتدا پیش شماره شهرستان و 4 رقم ابتدایی شماره تلفن محل خود را در فرم زیر ثبت نمایید. در صورت وجود امکان فنی، میتوانید مسیر ثبت نام را دنبال و ثبت نام اینترنتی خود را تکمیل نمایید:
لطفاً تمام مواردی را که با * مشخص شده، تکمیل نمائید.
  • بررسی امکان فنی
  •