به منظور بررسی وجود امکان فنی در منطقه مخابراتی شما، ابتدا پیش شماره شهرستان و 4 رقم ابتدایی شماره تلفن محل خود را در فرم زیر ثبت نمایید. در صورت وجود امکان فنی، میتوانید مسیر ثبت نام را دنبال و ثبت نام اینترنتی خود را تکمیل نمایید:
اطلاعات مرکز مخابراتی مربوطه در سیستم موجود نیست.
لطفاً تمام مواردی را که با * مشخص شده، تکمیل نمائید.
  • بررسی امکان فنی
  •  

استان:
شهر:
نام مرکز:
لطفاً تمام مواردی را که با * مشخص شده، تکمیل نمائید.
  • فرم درخواست اولیه
  •  /   / 
  •  
به منظور بررسی وجود امکان فنی در منطقه مخابراتی شما، ابتدا پیش شماره شهرستان و 4 رقم ابتدایی شماره تلفن محل خود را در فرم زیر ثبت نمایید. در صورت وجود امکان فنی، میتوانید مسیر ثبت نام را دنبال و ثبت نام اینترنتی خود را تکمیل نمایید:
اطلاعات شما با موفقیت در سیستم ثبت گردید.