درباره شرکت سنارایان

آغاز به کار : یکم آذرماه 1386
راه اندازی خط E1 برای اولین بار در سطح شهرستان : شانزدهم آذرماه 1386
راه اندازی سرویس Adsl بستک : بیست و هفتم دیماه 1386  به عنوان سومین شهر استان دارای این سرویس
راه اندازی دومین خط  E1 بستک : بیست و دوم شهریور 1388